Pravidlá obchodu Coloray Česká republika

§ 1 Všeobecné informácie

1. Obchod TULUP.SK prevádzkuje firma Tiskárna piga.cz s.r.o. Hrabinská 498/19, 737 01 Český Těšín IČO: 03472230,ďalej len Predávajúci.
2. Tento poriadok stanovuje podmienky používania webu. Používateľ webu je povinný sa oboznámiť s obsahom prevádzkového poriadku a svojím nákupom ho schvaľuje.
3. Všetky vzťahy vyplývajúce zo zmluvy medzi COLORAY.SK a zákazníkmi sa riadia všeobecnými obchodnými podmienkami. Odchýlky sú prerokované iba v prípade, že boli predtým potvrdené medzi predávajúcim a zákazníkom v písomnej forme alebo sú stanovené v týchto obchodných podmienkach.
4. Zákazník sa pri zadávaní objednávky zaväzuje poskytnúť úplné a pravdivé osobné údaje. V prípade poskytnutia nepravdivých údajov nesie zákazník zodpovednosť za škody vzniknuté v dôsledku tejto skutočnosti.

 

§ 2 Uzatvorenie zmluvy

1. Obrazy prezentované tuup.sk na internete alebo v iných médiách a tiež všetky ostatné výrobky nie sú obchodnou ponukou v zmysle čl. 534 Občianskeho zákonníka, ale iba podnetom klienta ku kúpe. Ponuky na kúpu môžu byť predložené prostredníctvom internetových stránok tulup.sk v podobe online formulárov alebo písomne na e-mailovú adresu.
2. Zadanie objednávky v internetovom obchode je jednoznačné s vyjadrením úmyslu uzavrieť kúpnu zmluvu za podmienok stanovených v tomto poriadku a objednávke.
3. Zadaním objednávky sa zákazník zaväzuje zohľadniť celkovú cenu zákazky. Všetky ceny na internete sú ceny vrátane DPH (20 % DPH) a nezahŕňajú náklady na prepravu.
4. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť splnenie služby a plnenia objednávky, ak bude obsah výrobku v rozpore so zákonom, dobrými mravmi alebo princípmi spoločenského spolužitia. Obchod si tiež vyhradzuje možnosť vykonávať zmeny cien tovaru v ponuke, ako aj zmeny výšky nákladov na dodanie objednaného tovaru.

§ 3 Platby

1. Platbu za objednávky je možné vykonať:
- platbou vopred tradičným prevodom, prostredníctvom PayU alebo PayPal,
- v hotovosti prostredníctvom zásielky na dobierku.
2. Predávajúci si vyhradzuje právo schváliť alebo zamietnuť schválenie určitých platobných spôsobov.

§ 4 Dodanie tovaru

 

§ 5 Škody vzniknuté počas prepravy

1. Kupujúci by mal skontrolovať stav zásielky v okamihu jej prevzatí od kuriéra. Ak zistíte, že je obsah poškodený alebo sú viditeľné stopy otvorenia, nepotvrdzujte prevzatie zásielky a požiadajte kuriéra o spísanie protokolu o poškodení.
2. Zákazník je povinný čo najskôr informovať obchod o pokuse o doručenie poškodenej zásielky.

 

§ 6 Obmedzenie zodpovednosti

1. Predávajúci nenesie zodpovednosť za absenciu nepretržitého prístupu k e-shopu a rýchlosť fungovania systému, ako aj za technické a elektronické chyby vzniknuté v priebehu podávania zákazky, ak sú príčinou ich vzniku faktory, na ktoré nemá obchod vplyv.

§ 7 Právo na odstúpenie od podmienok zmluvy

Poučenie o odstúpení od zmluvy

§ 8 Reklamácia

1. Predávajúci poskytuje 12-mesačnú záruku na ponúkané výrobky. Táto lehota platí od dňa dodania výrobku zákazníkovi.
2. Predávajúci dodáva návod na montáž výrobku. Nedodržanie pokynov obsiahnutých v návode vylučuje možnosť reklamácie výrobku.
3. Kupujúci je povinný ihneď po zistení nesúladu služby so zmluvou nahlásiť písomnú reklamáciu na e-mailovú adresu: coloray@coloray.sk
4. Podkladom pre reklamáciu nemôžu byť drobné odchýlky dodávaného výrobku od výrobku ponúkaného na internetovej stránke. Za nepodstatné odchýlky sa považujú drobné rozdiely vo farbe, mierne rozdiely vo formáte, type a kvalite podkladu. Týmto výnimkám sa počas výrobného procesu nedá vyhnúť a farebné rozdiely môžu byť spôsobené nastavením monitora používateľa. Predmetom reklamácie nemôže byť tiež spôsob rozdelenia materiálu, ak kupujúci nenavrhol atypické rozdelenie pri vytváraní objednávky.
5. V prípade, že dodaný tovar bude považovaný ako nesúladný so zmluvou, tzn. má vadu, ktorá znižuje jeho hodnotu alebo úžitkové vlastnosti alebo bol tovar vydaný v neúplnom stave, má kupujúci právo požadovať uvedenie výrobku do stavu v súlade so zmluvou, a to prostredníctvom bezplatnej opravy, výmeny výrobku za nový alebo v prípade, že takáto možnosť neexistuje – vrátenia zaplatenej sumy za objednávku.
6. Predávajúci má právo požadovať od zákazníka vrátenie chybného tovaru.
7. Predmetom reklamácie môže byť výhradne iba tovar v stave, v ktorom bol dodaný. V prípade zistenia technických vád fototapety po jej nalepení reklamácia nebude uznaná.
8. Škody vzniknuté v dôsledku nesprávnych alebo so zmluvou nekompatibilných krokov nie sú podkladom pre uplatnenie nárokov voči predávajúcemu.

§ 9 Odstúpenie od podmienok zmluvy zo strany predávajúceho

1. Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od podmienok zmluvy bez možnosti nároku na náhradu škody zo strany zákazníka v lehote do 7 dní od jej uzavretia v prípade, že sa vyskytli okolnosti nezávislé na vôli predávajúceho, ktoré nebolo možné predpokladať. Podkladom pre odstúpenie v stanovenej lehote je tiež zásah do štruktúry obchodu tretími osobami, čoho dôsledkom došlo k zmenám funkčnosti, parametrov servisu a mechanizmu vytvárania objednávok a ceny.

§ 10 Zásady ochrany súkromia a ochrana osobných údajov

1. Správcom databázy osobných údajov poskytovaných zákazníkmi obchodu v súvislosti s objednávkami je predávajúci.
Osobné údaje sa používajú na účely plnenia kúpnej zmluvy, a preto môžu byť poskytnuté obchodným partnerom, subjektom zodpovedným za realizáciu finančných transakcií a dodávky objednaných výrobkov. Zákazníci majú právo na prístup k svojim údajom a na ich opravu. Údaje sú poskytované dobrovoľne.
2. Zákazníci majú možnosť:
– overiť alebo opraviť údaje zaslaním e-mailovej správy na adresu coloray@coloray.sk
– požiadať o prevod, opravu, obmedzenie spracovania údajov a vymazanie údajov. V každom prípade kontaktujte predávajúceho prostredníctvom e-mailu: coloray@coloray.sk
3. Zákazníci, ktorí sa prihlásili k odberu newslettera, majú možnosť:
– overiť alebo opraviť údaje zaslaním e-mailovej správy na adresu coloray@coloray.sk
– automaticky sa odhlásiť z odberu newslettera kliknutím na odkaz v päte zaslanej správy.

 § 11 Záverečné ustanovenia

1. Záležitostí, ktoré nie sú upravené týmto Prevádzkovým poriadkom, sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka alebo iných právnych predpisov vzťahujúcich sa na fungovanie webových stránok a internetových obchodov.
2. COLORAY.SK si vyhradzuje právo na zavedenie zmien v tomto Prevádzkovom poriadku.